Publikationen von M. Ogden

Zeitschriftenartikel (3)

1.
Zeitschriftenartikel
Cesarino, I.; Ioio, R. D.; Kirschner, G. K.; Ogden, M.; Picard, K. L.; Rast-Somssich, M. I.; Somssich, M.: Plant Science’s Next Top Models. Annals of Botany 126 (1), S. 1 - 23 (2020)
2.
Zeitschriftenartikel
Matos, Â.P.; Kauffman, A.; Vickery, C.; Naegeli, K.; Strittmatter, L.; Sybirna, A.; van Blijswijk, J.; Adlung, L.; Berbasova, T.; Enterina, J. et al.; Eismann, L.; Tierney, B.; Jordi, J.; Zhu, L.; Verkuijl, S.; Tallorin, L.; Wehling, A.; Ogden, M.; Lammel, S.; Hasslacher, M.K.; Wuelfroth, P.; Neumann, S.; Tidona, C.; Betz, U.A.K.: Synthetic Biology Category Wins the 350th Anniversary Merck Innovation Cup. Trends in Biotechnology 38 (1), S. 1 - 4 (2020)
3.
Zeitschriftenartikel
Ogden, M.; Hoefgen, R.; Roessner, U.; Persson, S.; Khan, G. A.: Feeding the Walls: How Does Nutrient Availability Regulate Cell Wall Composition? International Journal of Molecular Sciences 19, 2691 (2018)
Zur Redakteursansicht