Suchergebnisse

Zeitschriftenartikel (3)

1.
Zeitschriftenartikel
Cesarino, I., Ioio, R. D., Kirschner, G. K., Ogden, M., Picard, K. L., Rast-Somssich, M. I. & Somssich, M. Plant Science’s Next Top Models. Annals of Botany 126, 1–23 (2020).
2.
Zeitschriftenartikel
Matos, Â. P., Kauffman, A., Vickery, C., Naegeli, K., Strittmatter, L., Sybirna, A., van Blijswijk, J., Adlung, L., Berbasova, T., Enterina, J., Eismann, L., Tierney, B., Jordi, J., Zhu, L., Verkuijl, S., Tallorin, L., Wehling, A., Ogden, M., Lammel, S., Hasslacher, M. K., Wuelfroth, P., Neumann, S., Tidona, C. & Betz, U. A. K. Synthetic Biology Category Wins the 350th Anniversary Merck Innovation Cup. Trends in Biotechnology 38, 1–4 (2020).
3.
Zeitschriftenartikel
Ogden, M., Hoefgen, R., Roessner, U., Persson, S. & Khan, G. A. Feeding the Walls: How Does Nutrient Availability Regulate Cell Wall Composition? International Journal of Molecular Sciences 19, (2018).
Zur Redakteursansicht